Сдружение граждански компас

„Граждански компас“ сдружение с нестопанска цел, учредено през април 2014г. и въпреки краткото си съществуване, си поставя амбициозни цели.

Мисията на организацията е да се бори за по-добра информираност, политическа грамотност и активно гражданско участие в обществените и политически въпроси на българското общество.

„Граждански компас“ работи за подобряването познанията на българите по въпроси от изключително значение, на които, за съжаление, не винаги се отделя необходимото внимание – демокрация, изборен процес, граждански права и задължения, Европейски съюз.

Избирайки да вложим усилията си в сферата на гражданското образование и политическата култура, ние си поставяме амбициозна цел – изграждането на едно по-информирано, критично, заинтересовано общество в България, което да заема полагащата му се роля в определянето на курса на развитие в страната.

© 2014 Civil Compass. All Rights Reserved.